Statut Szkoły

kliknij aby otworzyć:
Statut Szkoły
Statut dla oddziału przedszkolnego


REJESTR ZMIAN W STATUCIE SZKOŁY
Podstawa prawna. Ustawa z dnia 23.06.2016 o zmianie ustawy w systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz.35)

§ 15
Dodaje się pkt 6 :
Od roku szkolnego 2016/2017 możliwe będzie dostosowanie form i metod kształcenia
do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane
z wcześniejszym kształceniem za granicą.

§ 28
Usuwa się w całości paragraf : “ sprawdzian po szkole podstawowej”

§ 51
pkt 1 otrzymuje brzmienie :
Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 i
następne lata w szkole, a także terminy składania dokumentów do szkoły ustala
organ prowadzący lub kurator oświaty.

pkt 5 otrzymuje brzmienie :
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły nie
dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

Zmiany w statucie zatwierdzone Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 9
z dnia 12 września 2016 roku wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 roku.